VIP   TRAILS   ISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המובילניתן להצטרף רק בשיטה, חבר מביא חבר
לטיפים, ייעוץ על המסלולים , ניתן לשלוח דואר אלקטרוני
viptrailsisrael@gmail.com