VIPTRAILSISRAEL
מועדון ריצות שטח , מרתונים וריצות ארוכות

| | ריצות ספונטניות | | מסביב המסלולים | | מאגר מסלולי שטח | | לוז הקרוב | | מסלול השבועי | | פרטי הקבוצה | | אודות המוביל


< < < < < < < < <
גליל עליון
סרט קובץ ניווט תמונות סיכום מסלול פרטי המסלול עליות מצטברות מרחק שם מסלול
120 16 2018 מסביב הנחלים 1
120 16 2019 מסביב הנחלים 2
153 22 2018 מסביב הנחלים
120 15 2021 משמורת חרמון לשדה נחימיה
.
74 26 2021 1 מסביב הנחלים, דו יומי
.
. 2022 לאורך הירדן ומסביב הנחלים , דו יומי
72 10 לאורך הירדן
24 10 מסביב הנחלים
.
. 2020 2 מסביב הנחלים וכנרת, דו יומי
213 13 ממצפה שלום לכנרת
81 15 מסביב הנחלים
.
. 2019 2 מסביב הנחלים, דו יומי
.
202 37 2019 לאורך הירדן , משדה נחמיה לכרכום
.
472 49 2020 משמורת נחל חרמון לכנרתת, 3 ימים
15 משמורת נחל חרמון לשדה נחמיה
19 משדה נחמיה לרפטינג הירדן
15 ממצעד עטרת לגשר אריק
דו יומי , מקורות מים בצפון 2013
לאורך ירדן ההרי לאורך הירדן בריכת הקצינים בריכת המשושים עין איוב, המפל הנסתר ימקה מסלולים